Statut Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej

STATUT FUNDACJI ROZWOJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Iwonę Boguszyńską, zwaną dalej Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 4 stycznia 2016 roku, przez zastępcę notariusza Iwonę Kalinowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu położonej przy ulicy Rynek 7, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i biura w kraju oraz przedstawicielstwa za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji, w tym spółek z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd w formie uchwały, która określa szczegółowe zasady ich tworzenia i strukturę organizacyjną oraz zakres działania.
8. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja współpracuje ze samorządami, instytucjami publicznymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
3. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
4. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§4

1. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna i odpłatna realizowana jest w formach wskazanych w § 8. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określi Zarząd w uchwale.
3. Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej będzie w całości przeznaczany na realizację celów statutowych. Decyzję o zarejestrowaniu, rozpoczęciu i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, na podstawie własnych regulaminów.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem działania Fundacji jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchych i słabosłyszących, poprzez zwiększenie możliwości ich pełnego i aktywnego udziału w życiu społecznym oraz poprzez zmianę postrzegania niepełnosprawności u ogółu społeczeństwa.

§7

Cel główny Fundacja realizuje osiągając następujące cele szczegółowe:
1. zwiększanie samodzielności, w tym aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób głuchych i słabosłyszących;
2. poprawa jakości kształcenia i zwiększanie możliwości kształcenia (w tym zawodowego) osób niepełnosprawnych;
3. zwiększanie świadomości ogółu społeczeństwa na temat sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób głuchych i słabosłyszących w Polsce;
4. zachowanie i promowanie Kultury Głuchych i upowszechnianie nauki Polskiego Języka Migowego.
5. integracja społeczna, rozumiana jako włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne polskiego społeczeństwa.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy (m.in.: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, organizacja praktyk i staży zawodowych, szkolenia z metod aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania zatrudnienia);
2. promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w tym promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez uświadamianie i wspieranie pracodawców (m.in.: informowanie na temat możliwości i korzyści z zatrudniania osób niesłyszących, wsparcie w procesie zatrudnienia);
3. organizowanie kursów języka polskiego jako obcego dla osób głuchych i słabosłyszących;
4. organizowanie kursów Polskiego Języka Migowego dla osób słyszących;
5. działania na rzecz poprawy dostępności usług dla osób głuchych i słabosłyszących, zwłaszcza w placówkach administracji publicznej (m.in.: dostępność tłumacza Polskiego Języka Migowego w urzędach i innych instytucjach);
6. działania na rzecz dostosowania edukacji do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących, w tym m.in.: uczenie języka polskiego jako obcego i zwiększenie oferty kształcenia zawodowego;
7. organizowanie imprez kulturalnych promujących Kulturę Głuchych oraz Polski Język Migowy;
8. organizowanie i uczestniczenie w międzynarodowej wymianie doświadczeń dotyczących poprawy jakości życia osób głuchych i słabosłyszących;
9. organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów i innych działań edukacyjnych i kulturalnych w obszarze realizowania celów Fundacji.

§9

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

III. Władze Fundacji

§10

Organem Fundacji jest Za rząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§11

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.
2. Zarząd liczy od dwóch do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany na
5-letnią kadencją przez Fundatora. Fundator może powoływać Prezesa Zarządu, wiceprezesa lub wiceprezesów.
3. Funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Odwołania Zarządu lub jego członków dokonuje Fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
– nieuczestniczenia w pracach Zarządu przez okres nie krótszy niż 1 rok
– istotnego naruszenia postanowień Statutu
– nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu
– podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
7. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu Fundacji.
8. W przypadku śmierci Fundatora powołanie zarządu należeć będzie do ustępującego Zarządu. Odwołanie członka Zarządu będzie następowało w wyniku jednomyślnej decyzji pozostałych członków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
b. zarządzanie majątkiem Fundacji,
c. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
d. realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami statutu,
e. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
f. uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego
g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.

§ 13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 5000,00 (słownie: pięciu tysięcy) złotych, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
3. W sytuacji gdy stroną umowy jest członek Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo inny członek Zarządu.

IV. Majątek Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 15

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. świadczeń Fundatora,
4. dochodów ze zbiórek publicznych,
5. dochodów z majątku Fundacji,
6. odsetek bankowych,
7. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
8. dochodów z imprez publicznych i prywatnych,
9. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, o ile będzie prowadzona przez Fundację
10. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
11. dobrowolnych datków,
12. działalności odpłatnej pożytku publicznego,
13. dochodów z innych źródeł.

§ 17

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel statutowy.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

V. Postanowienia końcowe

[ Połączenie z inną Fundacją ]
§ 18

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, zawsze za zgodą Prezesa Fundacji.

[ Zmiana Statutu ]
§ 19

1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, zawsze za zgodą Prezesa Fundacji.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. W takim przypadku, do ważności uchwały wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu Fundacji.

[ Likwidacja Fundacji ]
§ 20

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub powołany uchwałą likwidator.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *